<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Newsflash: Khan har en ideologi - men det skal helst være en hemmelighed

Wallait Khan gør sit bedste for at redde stumperne af sin politiske karriere.
I Ekstra-Bladet kan man således læse følgende udtalelse fra Khans pressemøde:

Oversættelsen (red: af den igår omtalte artikel) er forkert. Så længe Hizb-ut-Tahrir er en lovlig organisation, skal de have ret til at leje og låne kommunelokaler. Men jeg har en anden ideologi end dem. Jeg støtter demokratiet, jeg er en del af demokratiet, sagde han.


Aha! Khan har altså en ideologi.
Var det så ikke en ide at delagtiggøre partifæller om denne.
Lad os se:
Det var ikke rigtigt socialismen
Det var åbenbart heller ikke rigtigt liberalismen (skønt der idag er mange Venstre-folk hvor man må stille det samme spørgsmål)
Hvad er det så nu?
Fortæl fortæl Mr. Khan.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar