<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

DR forherliger metal satanikere


Som Kim fra Uriasposten rapporterer er DR nu kommet i alvorlige problemer pga. et nyt program om et black metal band.
I programmet om gruppen "Stormslag" blev der skålet på pavens død, og vist flere sekvenser med opfordringen "Dræb de kristne".

Dette budskab vurderes af en juridisk ekspert som klar "hate-speech".

I går protesterede således både den katolske kirke i Danmark og landets største seerorganisation, KLF, Kirke & Medier, direkte til DR’s generaldirektør Kenneth Plummer og opfordrede ham til at gribe ind.

Jeg vil ærligt tvivle på om de tre stenere i sig selv udgør nogen fare for deres omgivelser.

Men at trusler fra satanistisk black metal kredse absolut er noget der skal tages alvorligt viser eksemplet Varg Qisling Larssøn Vikernes der er en af den satanisk/hedenske black metals pionerer i Norge.
Varg Vikernes sidder idag i fængsel for mord og brandstiftelse imod adskillige kirker i Norge.
Varg Vikernes had imod kristne har bl.a. gjort sig udtryk i at han en længere periode var tilknyttet Hvit Arisk Motstand og senere i Norsk Hedensk Front som han siges at være leder for.
Læs mere om Vikernes-sagen her.

Billede: Varg Qisling Larssøn Vikernes fra wikimedia
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar