<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Ny torturskandale - tilbageholden krigsforbryder får dårlige cigaretter

Saddam Husseins tidligere sikkerhedschef Barzan Ibrahim al-Tikriti måtte først vente hele 4 måneder uden smøger! og da han endelig fik cigaretter var de elendige meddeler Ekstra-Bladet.

Mage til skandale!
Hvornår melder Amnesty (for the criminals) International sig?
Det er chokerende at give tilfangetagne Marlboro - det er jo total disrespekt for deres cigaret-kultur.

Ifølge velinformerede kilder tæt på BonBon-land er det eneste mærke al-Tikriti kan lide selvfølgelig Camel.

« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar