<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Formodet tysk deal med terrorister sender Hizbollah medlem på fri fod

Det er mere end almindelig suspekt at Tyskland netop har sat et Hizbollah-medlem fri ganske kort tid før løsladelsen af det tyske gidsel i Irak Susanne Osthoff.

Den 41-årige Mohammed Ali Hamadi blev ellers idømt livsvarigt fængsel i 1989 ved landsretten i Frankfurt am Main for mordet på en dykker i den amerikanske flåde i forbindelse med kapringen af et TWA fly.

- Han har udstået sin straf, siger Eva Schmierer, der er talskvinde for det tyske justitsministerium.

Hamadi blev sat på fri fod kort før den tyske arkæolog Susanne Osthoff blev løsladt af sine kidnappere i Irak, men det tyske udenrigsministerium afviser, at der skulle være indgået en handel, for at løskøbe Osthoff.


Kilde: Ritzau

USA havde ytret ønske om at få Hamadi udleveret, et ønske som NATO-"partnerne" altså ignorerede.

En terrorist på fri fod til gengæld for et enkelt gidsel er en bitter pris som meget vel kan koste andre mennesker livet. Men tyskerne er nok ligeglade sålænge det bare er amerikanere der dør.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Blogger Henrik
10:50 AM

Det er også lidt påfaldende, at det er en tysk konvertit til Islam, de har taget som gidsel. En konvertit, der selvfølgelig efterfølgende bræger løs om, hvor godt hun er blevet behandlet.

Henrik    » Send en kommentar