<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d7301444820124522035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Det allerbedste fra blogbot - på toplisten "ignorer"

13.8.07
Tilsyneladende er Carsten Agger ikke så vild med en lang række blogs (eller også er han kreativ i valg af listenavn ;)
Ihvertfald stødte jeg tilfædigt på følgende under blogsamlinger Ignorer.
Carsten Agger er tildagligt (eller var til dagligt) Minoritetspartiets IT-politiske ordfører, og jeg vil rose ham ved at han har lavet en glimrende liste af blogs, som han altså vælger at hade men hvor jeg mener at listen er en glimrende liste for dem der ikke vil have kommunistisk gift og andet skidt.

Personligt tjekker jeg nu hellere bare politik.blogbot.dk som har den samlede liste over samfundsrelaterede og politiske blogs. Hvis jeg gjorde som Agger, hvordan skulle jeg så få noget at brokke mig over når Carsten Kofoed igen skrev noget bizart på FritIrak bloggen eller hvordan skulle jeg få fat i en af de trods alt engang imellem gode ideer der dukker op på moderate oppostionsblogs?

Næh længe leve de forskellige meninger.

Men hvis du altså en dag har lyst til at læse alt det som Carsten Agger altså ikke gider lade sig konfrontere med (eller som han måske mener andre ikke bør lade sig konfrontere med), ja så tjek den udemærkede "ignorer"-liste ud som jeg har æren at være del af.

Associale Radikale

Det her indlæg er en præmiere. Det er nemlig første gang at jeg som borgerligt liberal direkte må bruge ordet "associal".
Men de Radikales forslag om skatteomlægning bærer i den grad præg af at de svageste i Danmark skal betale regningen.
Der findes ingen skat der rammer socialt mere skævt end de grønne afgifter.
Jeg kender til masser af mennesker der hver vinter må sidde i kolde stuer fordi fjernvarmen og fyringsolien beskattes så meget at de knapt har råd til at varme lejligheden eller huset op.
Nej, danskerne betaler mere end nok grønne afgifter i forvejen. Lad os istedet for at plyndre de lavtlønnede med disse associale afgifter se på det luksus-problem der rent faktisk er: Den danske stat skovler penge ind.

Hvad skal der gøres:
- Først og fremmest skal al statens gæld ud af verden.
- Benzinafgifterne skal ned så arbejdskraftens mobilitet ikke i fremtiden trues og udkantsområderne ikke affolkes. Lavere benzinpriser vil også føre til lavere bus-priser, og en øget satsning på køb af grøn atomenergi i Finland og Sverige vil kunne muliggøre nedsætning af energi-afgifterne hvilket bl.a. vil medvirke til faldende priser på togbilleten.
- Bundfradraget skal hæves, en ændring i skattesystemet der særligt vil kunne mærkes for de lave indtægter men som også de højere indtægter vil få glæde af.
- Boligskatterne skal sænkes.

Så, det var vist de 20-30 milliarder p.a. ;)