<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d7301444820124522035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Aldrig har Amerika været svagere

13.6.09
Denne dame

Håber at det er det iranske folks vilje at have valgt denne mand


"We obviously hope that the outcome reflects the genuine will and desire of the Iranian people"

Helt ærligt er USA under Obama godt på vej til at indrette sig i en rolle som dhimmi nation med lalleglad ignorant politik hvor man nu vitterligt hører USAs udenrigsminister udtale at hun håber Iranerne har valgt Ahmadinejad.

Sig mig håber hun virkelig at et flertal af iranerne støtter den psykotiske diktator??
Helt ærligt, hvis valget står imellem at der er foregået massivt valgfusk hvilket der formodentligt er og så at valget af Ahmadinejad skulle være legitimt baseret på et folkeligt ønske, ja så lyder det første altså bedre.
Hvis det virkelig er det iranske folks ønske at Ahmadinejad skal fortsætte som Irans Führer, ja så kan vi ligeså godt give grønt lys til Israel (med vi mener jeg Vesten minus USA) til at bombe Iran tilbage til stenalderen, for så er Iran en tabt sag og jo længere man venter med at tage opgøret jo stærkere bliver Ahmadinejads militære formåen og trussel imod ikke kun Israel men alle der måtte stille sig i vejen for galningen.