<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Fitna update

29.3.08
Videoen er ikke længere på Liveleak men spredes nu over alt, incl. YoutubeHent også den første DVD-kvalitet udgave (dog kun hollandsk) her (torrent fra Piratebay).

En lav opløst udgave men med danske undertekster kan også hentes her over piratebay.

Download links: Fitna the Movie

27.3.08
De versioner der pt er tilgængelige som download er alle rips fra streaming-udgaven som jeg bragte link til i sidste post, men her er de altså.

For bittorrent download kopier dette link ind i din bittorrent client.

eller

Download via Rapidshare (http)

Alternativt kan man også søge på den populære og absolut censurfri torrent søgemaskine piratebay.org

Der kommer formentlig også en højkvalitets udgave ud på et tidspunkt og det bringer jeg naturligvis også så snart jeg finder den.

Here it is: Fitna - the MovieSenere vil også følge links til download via bittorrent.