<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Europæisk anti-amerikanisme afsløres

7.10.07
Via Davids Medienkritik

En glimrende dokumentar om den åbenlyse anti-amerikanisme der prædikes i Europa.

Stilheden før stormen

Mens vi godt må se Christiane Amanpours PC programmer (jeps vi husker vel alle hvordan islamistisk terror blev spillet ned mens et par få kristne og jødiske galninges handlinger blev blæst op som den store globale trussel) på europæisk CNN, ja så venter vi stadig forgæves på at høre den ene mand i havet af PC naivister på denne stadion der rent faktisk tør sige tingene lige ud.

Her er Glenn Becks program om de terrorscenarier som terroristerne forbereder til at blive en del af deres "Perfect Day"Lidt interessant DEMOgrafi på G13-anholdte

Politiet var grundige i deres indsamtling af data fra de anholdte og nu kan TV2 bringe dataen.
Her i en lidt "sexed-up" udgave:

Samlet antal anholdte: 436

Fordeling på lande:
Danmark: 374 (85%)
Tyskland: 21 (5%)
Norge: 7 (2%)
Sverige: 18 (4%)
Finland: 8 (2%)
Diverse: 8 (2%)

Fordeling på alder:
Under 18: 100 (23%)
Mellem 18 og 24: 225 (52%)
Mellem 25 og 35: ca. 100 (ca. 23%)
Over 35: ca. 11 (ca. 2%)