<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d7301444820124522035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Shut up Mr. Chavez

18.11.07
De skingrende gale sydamerikanske neo-kommunister havde jo for nogle uger siden travlt med at disse Spanien (beskylde Spanien for diverse konspirationer, kalden Premierminister Aznar for facist, afbryden den nuværende præmierminister Zapatero osv osv)

En modig mand var dog klar til at sige det vi nok er mange der mener og som der vist også var mange deltagere ved konferencen der mente.
"Hvorfor holder du ikke din kæft" spurgte Kong Juan Carlos.Nu vil den lille sydamerikanske gift-dværg minsanten have en unskyldning.

Min opfordering er stadig til ham bare at shut up og at den spanske konge og premierminister selvfølgelig ikke skal sige undskyld til den syge lille mandsling.

og her så lige et par remix