<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Venstrefløjs-ekstremister bruger giftgas mod politiet

31.5.09
1. maj 2009 i Berlin blev dagen hvor den voldsberedte venstrefløj i Tyskland tog et nyt afskyeligt middel i brug for at omstyrte demokratiet.
Ifølge Berliner Morgenpost blev politiet i Berlin angrebet med røgbomber hvis gullige lugtløse røg i løbet af få sekunder satte 47 politifolk ud af kraft med symptomer der peger i retning af en mild nervegas.

1. maj demonstrationen der i det hele taget blev en ekstremt voldelig og blodig affære var organiseret af det tidligere østtyske kommunistparti der idag efter flere navneskift kalder sig Die Linke og forsøger at vinde pladser i EU-parlamentet her til juni.

Det danske politi har også grund til bekymring, for de selvsamme venstreekstremister der skabte kaos i Berlins gader 1. maj hører også til den gruppe af venstreekstremister fra hele Europa der vil indfinde sig i København til klimatopmødet.
Her bliver det interessant at se om de også bringer deres nyvundne erfaring med kemisk krigsførsel med sig.

At venstreekstermisterne forøvrigt ikke er særligt intelligente kan ses i denne video hvor Kirill Jermak fra Die Linke bliver kørt fuldstændigt over af Henryk M. Broder.
http://www.n24.de/news/newsitem_5029769.html

Et must see med Ayaan Hirsi Ali

Bill Maher der normalt ikke er en tv-vært jeg har nogen særligt høje tanker om har bevist usædvanligt mod og taler usædvanligt ærligt i dette interview med Ayaan Hirsi Ali.