<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d7301444820124522035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sean Penn i 24 timers "sultestrejke"

4.7.06
Sean Penn og Susan Sarandon er så herligt selvhøjtidlige og gennemført kugleskøre.
Nu vil de to tidliger Hollywood-VIPs så sultestrejke enten indtil USA trækker alle tropper ud fra Irak eller indtil der er gået 24 timer - alt efter hvad der sker først.Sammen med de kugleskøre Hollywood skuespillere vil den ikke mindre kugleskøre aktivist Cindy Sheehan stå bag arrangementet.

Vi har gjort meget. Vi har marcheret, holdt vagt, drevet lobbyvirksomhed i Kongressen, slået lejr ved præsident Bush's ranch - og vi har til og med siddet i fængsel. Men nu er det på tide at gøre noget mere, siger Cindy Sheehan

Hvor længe sultestrejken, med de to kendte skuespillere involveret, vil strække sig over vides ikke. Dog vil Sean Penn og Sarandon i hvert fald ikke spise i de første 24 timer.

Der forventes at deltage 2700 aktivister i Washington. Blandt eksperter tror man dog ikke, at strejken vil få større effekt.


Dette rejser en række spørgsmål:
- hvorfor vil Sean Penn kun lave sultestrejke i 24 timer? Det kan næppe være fordi han har for travlt, for han er ikke ligefrem Hollywoods travleste skuespiller for tiden. Faktisk har han kun et enkelt kommende projekt sat til at starte 2008.
- hvorfor er Michael Moore ikke med? Seriøst burde han jo have fedt-reserverne til at tære af til at holde rigtigt længe ud.