<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d7301444820124522035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Diagnose: psykotiske islamister

17.9.06
Atter engang går dele af den muslimske verden helt bananas.
Denne gang er årsagen ikke tegninger af Muhammed men at paven i en teologisk forelæsning har formastet sig til at citere en den byzantinske kejser Manuel IIs kritiske kommentar om Muhammed og hans bud om at udbrede islam med sværdet.
NO SHIT! Byzans var under f***ing belejring og Manuel havde selv været fange ved det ottomanske hof.
Manuel II havde altså glimrende kendskab til den islamiske ekspanisionsvilje og hvordan denne særligt kom til udtryk i den nådesløse ottomanske krigsmaskine der til århundreder senere nåede sit højdepunkt ved at nå Wiens porte.

Vis mig dog hvilke nye ting Muhammed har frembragt, og da vil du kun finde dårlige og inhumane ting, som det han har beordret, at sprede den tro han prædikede ved hjælp af sværdet.


Midt i at paven trækker i land og rigtigt nok gør klart at det altså er et citat og ikke noget han personligt mente.
Ja midt i det begynder jeg at tænke om den gode gamle kejser Manuel II ikke havde meget godt ret i det han sagde.

Tænk på Jesus, flink fyr der prædiker næstekærlighed og syndernes forladelse.
Tænk så på Muhammed, pædofil stodder der render rundt og myrder løs, retfærdiggør al sin handlen med at det er det som gud vil have og at alle andre forøvrigt skal handle som han. Sten de utro kvindfolk, hug lemmerne af tyve og dræb alle de vantro hvorend du finder dem.
Jeg tror godt jeg ved hvem af de to jeg helst ville være spærret inde i Big Brother huset med.

Og hvad så med islamisternes reaktion?

"Paven siger at islam er voldelig?!?"
"Det er løgn! Han skal sige undskyld!"
"Og indtil da brænder vi kirker af og dræber nonner!"
"Så kan han lære det"

Godt gået kære islamister hvis i vil overbevise verden om at islam og vold sandelig ikke har noget med hinanden at gøre.

Fjolser!