<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Nord-Koreansk fjernsyn nu endelig online

8.12.07
Jeg indrømmer det blankt... jeg savner Irak TV.
Ja irakisk stats-tv under Saddam Hussein som man faktisk kunne modtage på vores breddegrader via satellit sammen med stakkevis af andre bizarre krallemut kanaler.
Irak TV var genialt fordi det var helt vildt ufrivilligt komisk med bizarre musikvideoer til hyldest for Saddam Hussein, film om Saddam og masser af andet "spændende" materiale.

Idag er det bedste tip hvis man vil have tv med en god gang personkult CubaVision på hotbird hvor Fidel-kulten dyrkes ivrigt og hvor man kan fornøje sig med de mange og laaaaaange taler den gamle kommunist har lavet igennem tiderne.

Men nu har jeg gjort årets find:
Nord-Koreansk fjernsyn i stream fra internettet.

og som bonus også Nord Koreansk musik til hyldest af den fede lille leder 24 timer hver dag.

Så jeg ønsker alle god underholdning og masser af sjov med det nok mest bizarre land på denne planet.

Venezuela og Rusland - vejen mod dikaturet går over stemmeboksen

2.12.07
Hitler blev valgt og som en af de første handlinger skaffede han sig kontrollen over medierne og fik undertrykt sin opposition.

To kommende valg (heraf er et i aften afgjort i Rusland) lugter af at historien vil gentage sig. Nok ikke så blodigt og uhyggeligt som i Nazi-Tyskland, men alligevel at borgerne vælger sig et populistisk diktatur som de senere kan få der særdeles svært med at slippe af med igen.

Indrømmet er Vladimir Putin ikke den mest gale mand i verden, og indrømmet er Venezuelas Hugo Chavez nok heller ikke nogen ny Hitler, men de er begge mænd der langsomt men sikkert konsoliderer magten hos dem selv personligt og sørger for at spærre politiske modstandere inde og lukke munden på privat ejede medier.

Således forventes det at Vladimir Putin vil forsøge at få ændret grundloven så han kan genopstille et ubegrænset antal gange, noget som Hugo Chavez allerede har som forslag i sit kommende referendum i Venezuela.

At Hugo Chavez er den mand der tager de kraftigste skridt imod at blive fuldblods diktator kan der ikke være nogen tvivl om.
Når Chavez således foreslår at fastskrive "socialisme" som den officielle styreform i grundloven ved alle der bare kan en lille smule historie godt se hvor den bærer henad.

Her et ældre indslag fra BBC World:


Venezuela vil blive nogenlunde ligeså "demokratisk" som alle de mange fine socialistiske lande der har og har haft ordet direkte i deres navn:
Democratic Republic of Afghanistan - kommunistisk diktatur
People's Democratic Republic of Ethiopia - kommunistisk diktatur
Finnish Democratic Republic - sovietisk marionetstat under vinterkrigen
Democratic People's Republic of Korea - kommunistisk diktatur
Deutsche Demokratiche Republik - kommunistisk diktatur
etc etc etc



Her et partsindlæg fra en venezuelaner der helt tydeligt ikke synes Chavez skal få lov til at få diktatorisk magt:


Mens medierne kraftigt dækker de kedelige tendenser i Rusland, og det med rette, vælger de selv samme medier alt for ofte at ignorere den åbenlyse diktatoriske trend i Venezuela. Men det hænger sikkert ikke sammen med at marioteten blandt danske journalister er venstreorienterede..... eller vel