<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Fogh til Laban og co: Ret jeres løgne

Nu kommer Anders Fogh Rasmussen endelig på banen omkring de misinformationer Abu Laban og co aktivt har spredt om sig med til de arabiske medier.
I Politiken hedder det fra statsministeren:
Jeg ved ikke, hvilke oplysninger de har givet videre til deres samtalepartnere i Mellemøsten, men hvis de informationer, der er givet videre, er identiske med dem, som vi har kunnet se offentliggjort i visse arabiske medier, så er der tale om decideret misinformation. Og der er simpelthen spredt falsk information om, hvordan situationen er i Danmark

og
Hvis det virkelig er tilfældet, så må jeg tage kraftigt afstand. Og også udtale min forbløffelse over, at mennesker, som har fået ophold i Danmark af den ene eller anden grund og lever et liv her beskyttet af den danske grundlov, som beskytter ytringsfrihed og demokrati, vil tage rundt og sprede misinformation.


Statsministeren udtaler sig forsigtigt i denne sag må man sige.
I mine øjne er sagen ihvertfald klar: Islamisk Trossamfund er brandstifterne i denne sag.

Islamisk Trossamfund fortsætter ifølge JP endda aktionen.
I Tyrkiet er den tyrkiske indvandrer Zaki Kocer undervejs for at få den tyrkiske regering under ledelse af Erbakans islamiske parti til at støtte Islamisk Trossamfunds kampagne.
Bliv dog i Tyrkiet hr. Kocer hvis du synes det er så meget bedre der. Du er jo ihvertfald ikke forfulgt der - så vi burde nok se på baggrunden for din opholdstilladelse (forøvrigt interessant at masser af mellemøstlige såkaldte "flygtninge" tager på ferie til hjemlandet år efter år samtidigt med at de hårdnakket kan påstå de bliver forfulgt i deres hjemland. Jeg troede faktisk der var indvandringsstop - men det må jeg have misforstået ;)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Blogger AnnaLyttiger
12:55 AM

Vi kommer sikkert til at vente på islamernes indrømmelser, indtil grise kan flyve.    » Send en kommentar