<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Landsskadelig virksomhed bør medføre udvisning

Sagen om profet-tegningerne drives til nye ekstremer dag efter dag af konfliktlystne imamer i foreningen Islamisk Trossamfund.
Deres blomstrende fantasi hvor flere af de afgivne oplysninger til den arabiske presse simpelthen var frit opfundne understreger blot et generelt billede af at denne kreds af fundier kun har et mål: at dyrke had mod Danmark og ytringsfriheden i ind- såvel som udland. Trist er det at de får støtte af en flok mere end almindeligt naive ambassadører og en has-been statsminister.

Den seneste opdatering på sagen er at Islamisk Trossamfund bebuder at ville gå til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol hvis ikke de danske domstole vil dømme Jyllands Posten.
Islamisk Trossamfund har åbenbart heller ikke meget respekt for den gruppe af moderate muslimer der går imod "The Fundi World Tour".
Kasem Ahmad fra Islamisk Trossamfund udtaler: "Med undtagelse af nogle ganske få hyklere støtter alle os."
Bom bom jeg håber ikke Kasem Ahmad har ret.
I så fald har Danmark ihvertfald et seriøst problem med en muslimsk befolkning der åbenbart sætter deres religion højere end ytringsfrihed og demokrati.

I mine øjne bør Abu Laban og hele resten af hans bande udvises for den særdeles illoyale aktivitet overfor Danmark.
Hvis de er så utilfredse med ytringsfriheden som vi har den her i Danmark burde de vel også egentlig bare rejse væk til et sted hen hvor der hersker sharia - for det er jo egentlig det de gerne vil have.

Persisk billede af Muhammed på kamelryg og af Muhammed der deler månen!!. Hvor bliver protesterne af over det?

eller hvad med dette arabiske billede af Muhammed fødsel?eller af Muhammed og hans følge efter indtagelsen af Mekka?Et eller andet sted tror jeg altså at de eneste der tror der eksisterer et billedforbud af Muhammed™ er gutterne fra Islamisk Trossamfund i Danmark.
Det er utroligt at disse skal stå for en mere middelalderlig tolkning end de havde i middelalderens islamiske lande.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar