<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d6686253708161690180', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Ny torturskandale - tilbageholden krigsforbryder får dårlige cigaretter

7.12.05
Saddam Husseins tidligere sikkerhedschef Barzan Ibrahim al-Tikriti måtte først vente hele 4 måneder uden smøger! og da han endelig fik cigaretter var de elendige meddeler Ekstra-Bladet.

Mage til skandale!
Hvornår melder Amnesty (for the criminals) International sig?
Det er chokerende at give tilfangetagne Marlboro - det er jo total disrespekt for deres cigaret-kultur.

Ifølge velinformerede kilder tæt på BonBon-land er det eneste mærke al-Tikriti kan lide selvfølgelig Camel.

Claus Hjort - han er ikke så dum endda

4.12.05
Claus Hjort Frederiksen melder nu ud om velfærdskomunikationens anbefalinger om at bremse indvandringen fra mindre udviklede lande.
Og svaret bærer præg af fornuft og indsigt i situationens alvor:

Vi er ganske enkelt nødt til at lade en fremtidig indvandring skifte karakter. Velfærdskommissionens beregninger er alarmerende og viser, hvor totalt mislykket indvandring og integration hidtil har været


Den klare melding giver 10 pil-opad i min karakterbog - keep it up Claus.