<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d6686253708161690180', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Kommunister elsker drab og bortførsler

18.12.07
De syge hoveder hos dagbladet Arbejderen mener: "Drab og kidnapninger er ikke terror".
Så længe målet er fint (og det mener Arbejderen selvfølgelig at et kommunistisk diktatur er) må alle midler være i orden.

Jamen jeg mener personligt at bekæmpelse af Kommunismen og andre totalitære ideologier er et nobelt og ønskeligt mål. Så ifølge Arbejderens logik ville det altså være helt okay hvis jeg og min netop startede "Borgerlig Befrielsesfront i Danmark (BBiD)" bruger sådanne midler overfor wanna-be undertrykkerne fra Arbejderen.

Da den kutteklædte hævner dog hellere spidder modstanderne med flyvende tastaturer vil jeg dog nøjes med at opfordre Columbias væbnede styrker og den israelske hær til at gøre kort proces med de terrorsympatisører der måtte rejse ind for at overgive terrororganisationer penge eller andet.
Tag dem og behold dem, gør med dem hvad i vil. De er afskum der går ind for at dræbe og bortføre civile demokratiske politikere som Ingrid Betancourt.

Skam jer hvis i ellers kunne i Lenins og Stalins venner.

Merry f*ing x-mas

17.12.07
Da hævneren nu snart tager på juleferie kommer årets julegave allerede nu.

Julesjov med Luke Skywalker og venner