<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d6686253708161690180', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Laaang weekend pause

27.10.05
Da jeg tager på lang weekend fra torsdag eftermiddag til mandag kommer der nok ikke flere updates i denne uge medmindre der sker et eller andet helt uventet.

Imens jeg slapper af i mit hemmelige weekend superhelte-skjulested et sted i Jylland må andre forsøge at redde verden.

Et godt sted at starte:
Fjern dette røvhul


Irans præsident Mahmoud Ahmadinejad har idag brillieret ved at officielt at true Israel med udryddelse.
Som om dette ikke var nok nazi-agtigt har den syge stodder også kastet sig over at forbyde alle vestlige film.

Gør verden og iranerne en tjeneste og fjern møgdyret fra magten i Iran.
Hvordan det gøres er jeg egentlig ligeglad med - bare han ikke er der når jeg kommer tilbage efter weekend. Tjep, tjep sæt i værk :D