<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Så' det ud

Det røde kort til Abu Laban og co.

Den flok illoyale løgnhalse bør sparkes hurtigst muligt retur til et sted hvor de både selv vil være lykkeligere over at være og hvor alle vi andre vil havde det bedre med at have dem.

Når Abu Laban og hans slæng kaster sig over at svine Danmark til med løgne og fundamentalistiske ytringer bør det være konsekvensen.

I dagens Ekstra Bladet har man nu også fået oversat noget af det materiale fundi-gruppen har rejst rundt med.

Det er mange steder ret skrap lekture og det skinner mange steder igennem hvad Labanerne mener om demokratiet når de f.eks. kalder det "det såkaldte demokrati".
Læs det hele her.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar