<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Imamer fulde af løgn - grov manipulation afsløret

Berlingske Tidende rapporterer her idag at Ekstra Bladet afslører grov manipulation fra Islamisk Trossamfunds mellemøst-turne.

Men da en gruppe danske imamer for nylig rejste til Mellemøsten for at vinde støtte til deres kritik af Muhammed-illustrationerne og statsminister Anders Fogh Rasmussen, var tegningerne tilsyneladende ikke provokerende nok til formålet.

Ekstra Bladet kan torsdag afsløre, at delegationen også medbragte billeder og tegninger der blandt andet viser profeten Muhammed afbilledet som pædofil og udstyret med grisetryne, ligesom der er et billede af en bedende muslim, der voldtages analt af en hund.

Talsmanden for de muslimske organisationer bag Mellemøst-rejsen Akhmad Akkari oplyser til Ekstra Bladet, at man har medbragt tegningerne for at give et indtryk af, hvor hadefuld stemningen i Danmark er imod muslimer.


Islamisk Trossamfund med Abu Laban i spidsen er i sandhed ikke venner af Danmark og ikke venner af muslimsk integration i Danmark.

Jeg håber flere moderate muslimer melder sig i modstanden mod disse mørkemænd.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar