<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Med Kristin Halvorsen for det nye Norge


Var det bare mig der fik et Quislingsk flashback da den norske finansminister Kristin Halvorsen (Socialistisk Venstreparti) til stor forargelse både i og udenfor Norge opfordrede til boykot af Israelske varer?

"Køb ikke hos jøderne" hed det i 30'erne og nu skulle man så høre det igen.

I mellemtiden har Kristin Halvorsen så trukket i land igen da det hurtigt viste sig at koalitionspartneren Stoltenberg var "not amused".

Tilbage bliver dog atter en skramme i venstrefløjs-regeringen.

Ikke nok med at historien skabte særdeles negativ omtale af Norge i udlandet (her en farverig artikel fra østrig Die Presse)

Her et lille uddrag:
Früher hat, was Frau Halvorsen fordert, noch herzhaft "Kauft nicht beim Juden" geheißen; aber jetzt gibt es ja zum Glück Israel. Begründet hat die Finanzministerin des skandinavischen Öllandes ihren Boykott israelischer Südfrüchte naturgemäß mit der inhumanen Haltung Sharons gegenüber den Palästinensern.

Dankenswerterweise hat sie uns auch wissen lassen, woher sie jetzt ihre Orangen bezieht: aus dem bekannt penibel die Menschenrechte achtenden, zutiefst demokratischen und dem politischen Pluralismus verpflichteten Kuba Fidel Castros.


Op imod hver fjerde nordmand mener ifølge VG nu der er reel mulighed for at regeringen går fra hinanden allerede inden næste stortingsvalg.

Det skulle da heller ikke overraske mig.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar