<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d6686253708161690180', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Det allerbedste fra blogbot - på toplisten "ignorer"

Tilsyneladende er Carsten Agger ikke så vild med en lang række blogs (eller også er han kreativ i valg af listenavn ;)
Ihvertfald stødte jeg tilfædigt på følgende under blogsamlinger Ignorer.
Carsten Agger er tildagligt (eller var til dagligt) Minoritetspartiets IT-politiske ordfører, og jeg vil rose ham ved at han har lavet en glimrende liste af blogs, som han altså vælger at hade men hvor jeg mener at listen er en glimrende liste for dem der ikke vil have kommunistisk gift og andet skidt.

Personligt tjekker jeg nu hellere bare politik.blogbot.dk som har den samlede liste over samfundsrelaterede og politiske blogs. Hvis jeg gjorde som Agger, hvordan skulle jeg så få noget at brokke mig over når Carsten Kofoed igen skrev noget bizart på FritIrak bloggen eller hvordan skulle jeg få fat i en af de trods alt engang imellem gode ideer der dukker op på moderate oppostionsblogs?

Næh længe leve de forskellige meninger.

Men hvis du altså en dag har lyst til at læse alt det som Carsten Agger altså ikke gider lade sig konfrontere med (eller som han måske mener andre ikke bør lade sig konfrontere med), ja så tjek den udemærkede "ignorer"-liste ud som jeg har æren at være del af.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Blogger Alfred Hansen, fhv grisehandler
9:25 AM

Hvordam gør man sig fortjent til at blive ignoret af Agger? Det lyder som et kvalitetsstempel.    
skrevet af: Anonymous Anonym
7:29 AM

Agger er jo en nar - intet nyt i det - men at han ligefrem promoverer sine hadeobjekter og giver dem gratis reklame, er jo direkte komisk.    » Send en kommentar