<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d7301444820124522035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Surrender monkeys?

Jeg lærer nok aldrig at forstå fransk udenrigspolitik, for den er alt andet end logisk.
I årevis støtter Frankrig diverse diktaturer rundt om i verden og modsat USA bliver de ved med dette direkte og indirekte selv efter den kolde krig er vundet.
I 2002 er franskmændene nogen af de første der kategorisk afviser at gøre noget somhelst for at fjerne truslen Saddam Hussein som de har lidt for gode olie-deals liggende klar med.
Frankrig har i det hele taget længe set ud som en nation der mere eller mindre havde overgivet sig (igen) til en verdensorden hvor islamo-facismen ville regere.

Men nu i starten af 2006 kommer der minsanten helt nye og særdeles modige ord fra Frankrig.

Læst hos GMX:
Der französische Staatschef Jacques Chirac droht Terror-Staaten mit Atomwaffen. Frankreich behalte sich das Recht auf eine Vergeltung in "nicht konventioneller" Weise gegenüber Anführern von Staaten vor, die terroristische Mittel "gegen uns" einsetzen würden, sagte Chirac auf der Marinebasis Ile Longue vor der bretonischen Küste.

Læs resten

Nu vil Chirac altså ligefrem true terrorunderstøttende regimer (der vel at mærke handler imod Frankrig) med atomar gengældelse.

Tænk hvis George W Bush sagde det samme åbent?
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar