<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stop støtten til det palæstinensiske selvstyre

Danmark og EU bør øjeblikkeligt suspendere al form for økonomisk støtte til det palæstinensiske selvstyre ovenpå Hamases valgsejr.
Eftersom Hamas bliver ved med at insistere på statens Israels ødelæggelse og nu meldt følgende ud:
Vi er villige til at danne en hær ligesom ethvert andet land. En hær, der kan forsvare vort folk mod aggression«, sagde chefen for Hamas politburo, Khaled Meshaal

Set på baggrunden af Hamases egen definition af Palæstinas territorial krav og deres direkte krav om jødernes udryddelse er der vist ingen tvivl om hvad en sådan hær skulle bruges til.

Jeg ser sort for fredsprocessen. Palæstinenserne har bevist at de er nogenlunde ligeså demokratisk modne som tyskerne i 30'erne.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar