<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d7301444820124522035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

At skyde sig selv i foden - imamer truer muslimers arbejdspladser

Den række fundier omkring Abu Laban der igennem deres Arabiens-hetz-turne har sat gang i det der forlyder til at blive en delvis boykot-aktion i bl.a. Saudi Arabien af danske varer tænker har ikke tænkt sig særligt godt om.
For netop i den danske fødevareindustri er der et stort antal indvandrere fra muslimske lande beskæftiget. Hvad vil hr. Laban sige til den muslimske mejerimedarbejder der måtte blive fyret på grund af faldende ordretal fra Saudi-Arabien?
Men okay hr. Laban, arbejdsløse og ikke-integrerede muslimer er jo også mere villige til at tro på dit bud på en løsning af livets problemer, så et eller andet sted kan jeg da godt forstå din logik.

Vi skal under alle omstændigheder stå fast omkring ytrings- og pressefriheden i Danmark også selv om det måtte koste noget eksport. Til gengæld bør vi forbeholde os retten til at stoppe al økonomisk hjælp til lande der ikke vil handle med os.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Anonymous Anonym
8:10 PM

Vi kan starte med at boykotte Q8!    
skrevet af: Anonymous Anonym
9:07 PM

Vi kan også nøje overveje ferieplanerne til sommer. Husk på at Tyrkiet og Ægypten har også været meget fordømmene. D.v.s. ingen grund til at låne "Turen går til et muslimsk land".    » Send en kommentar