<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Dagens lektion: giv ikke penge til terrorister

Både privatpersoner, organisationer og stater gør klogt i ikke at give penge til terrorister. Det må være dagens lektion.

Terror-tøj-firmaet Fightersandlovers har således idag præsteret at blive politianmeldt for deres finansielle støtte til terrororganisationerne FARC og PFLP.
Bag anmeldelsen står Venstres Ungdom som åbenbart var blevet trætte af at politiet ikke selv kunne få fingeren ud af gaskammeret og få stoppet galskaben.

Ligeledes har den tyske stat nu forhåbentlig lært at det ikke var særligt smart at betale løsepenge for den ovenikøbet utaknemlige og måske selv involverede Susanne Osthoff.
Nu er to tyske ingeniøerer blevet bortført i Irak af krimininelle eller terrorister der altså har fundet ud af at det kan være lukrativt at bortføre tyskere fordi den tyske regering har en rygrad der består af budding så snart det handler om forhandlinger med terrorister.
Spændende bliver det derfor at se hvor meget prisen denne gang er (Osthoff kostede 5 millioner dollar) og hvilken terrorist der nu bliver frigivet fra et tysk fængsel (sådan helt "tilfældigt" frigav tyskerne en Hamas-terrorist der ellers var idømt livsvarigt fængsel).

Læs mere om de nyeste bortførelser her
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar