<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Den røde terrors mange navne

Den yderste venstrefløj har altid været en spøjs størrelse.
Præcist som deres socialistiske kolleger i diverse facist-bevægelser har de haft en tendens til konstant at tage nye navne for at dække over gamle forbrydelser for efterfølgnede at oprette netværk af grupper af forskellig karakter.
Målet med denne strategi er i mine øjne klar: at kunne beholde en pæn og ligefrem demokratisk facade udadtil med partiet Enhedslisten samtidigt med at man dyrker vold og anti-demokrati i små "kamp-organisationer" som f.eks. Socialistisk Ungdomsfront der i praksis er lig Enhedslistens Ungdom.

Nyeste stunt idag fra Enhedslisten Junior var en "happening" i folketingssalen hvor man forsøgte at citat: >>stoppe det danske "demokratiske" folketing behandling, af den fortsatte danske deltagelse i Irak-krigen.<<

Interessant er det hvordan SUF helt tydeligt afslører deres foragt for den demokratiske styreform vi kender i vestlige forstand ved at anføre demokratiske i anførselstegn.

Men andet kan man jo heller ikke forvente fra den yderste venstrefløj hvor man i den grad igennem tiderne har hyldet regimer der har forsøgt at omdefinere begrebet demokrati (Demokratisch Deutshe Republik, Democratic Republic of North Korea etc).
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar