<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Saudi-Arabien - et vækstmarked

I lighed med andre danske blogs har også denne oplevet en voldsom vækst i antallet af besøgende fra Saudi-Arabien og andre arabiske lande.Så meget endda at arabisk er det 4. største sprog blandt sidens brugere (næst efter dansk, engelsk og tysk - sidstenævnte nok grundet bloggens titel ;).Derfor har jeg besluttet at fejre dagen med et nyt initiativ målrettet imod "Ab jetzt wird zurückgeschossen"'s største vækstmarked.

Her kommer første udgave af:

Dagens Abaya-babeGurli-Merete (navn oversat) forrest er en frisk og fræk 3. kone som er vild med fest og farver.
Hun klæder sig her i en abaya som er en création af Muhammed Dior. Modefarven er igen i år selvfølgelig sort.
Når Gurli-Merete ikke lige poserer for vores udsendte fotograf tager hun sig af sin mands og medkoners 14 børn. I sådan en flok er der altid liv og glade dage.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar