<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Mulig eksport-slager til Mellemøsten

En af de helt store fritidsbeskæftigelser i mange mellemøstlige lande er trendsporten flagafbrænding.

Blandt de hidtige mest populære flag til afbrænding var Stars and Stripes


Men også hjemmelavede Israelske flag har vagt begejstring blandt flagafbrændings-fans.Seneste nye trendflag er såmænd vores eget Dannebrog.Men jeg synes jo man tit ser denne alternative sports udøvere have problemer med at få ild i flagene, og sådan et hjemmelavet Israel-flag med røde striber! ser jo heller ikke for professionelt ud.
Så min ide til en forretning ville være at sælge flag præpareret sådan at de er lette at antænde.
Der skal være flag for enhver smag.
Lige fra klassikere som Stars and Stripes, over lidt mere spændende flag som Burundis flag til de mere sportsrelaterede flag for f.eks. FCK og Brøndby-fans der gerne vil give udtryk for deres had til hinanden.


Der skal selvfølgelig også være et norsk flag, for det er åbenbart populært blandt tamiler kan jeg forstå på dette billede.

Forretningen vil modtage betaling i form af dinarer, kameler samt alle størrer arabiske kreditkort.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar