<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

AJWZ speaks das English

I et (måske naivt) håb om at de mange besøgende fra Mellemøsten søger mere end blot potentielle mål til digitale angreb og vitterligt måske kunne søge informationer eller ville være villige til at lytte til andres meninger har jeg idag postet flere indlæg på engelsk.
Jeg vil dog garantere at dette ikke er et permanent skifte til det engelske sprog (skønt det ofte alligevel kan være nødvendigt at være multi-lingual for at læse denne blog med både citater på engelsk, tysk, norsk eller svensk).

Alarmeret af de digitale angreb som er blevet rettet af ytringsfrihedens modstandere mod flere danske nyhedsmedier og blogs har jeg løbende fulgt statistikken på denne blog og herunder analyseret hvilke referers og indgangssider besøgende fra mellemøsten karakteriseres af samt hvor lang tid de bliver på siden.
Imidlertid har jeg ikke fundet noget i brugsmønstrene der kunne ligne overlagte angreb.
Derfor formoder jeg at de blogs der måtte få mange besøgende fra Mellemøsten for tiden hovedsageligt har at gøre med to ting:
1) recogniseringer for at lave en liste/analysere mulige mål for digitale angreb
2) almindelige nysgærrige

For at sikre sig imod angreb har jeg følgende generelle tips:
  • Brug et "stærkt" password til din admin-del, dvs. et password som er relativt langt, ikke kun består af et ord der kan findes i en ordbog og gerne indeholder tal. F.eks. ville et password som: "love" være skidt mens et password som: "1amTh3gr8test" være glimrende.
  • I denne forbindelse er det også vigtigt at du sikker at din email som eventuelle glemte passwords fra bloggersoftwaren bliver sendt til er sikker. Samme regler om "stærke" passwords gælder selvfølgelig også her.
  • Hvis du hoster din blog på et webhotel du har ftp-adgang til skal du også sikre at dine passwords til dette er sikre.
  • Brug en blogger-software der ikke har nogen kendte sårbarheder, brug i denne forbindelse altid den nyeste udgave af softwaren
  • DDoS angreb (Distributed Denial of Service) angreb er der desværre ikke mange midler imod for en lille blogger. Det synes dog klart at blogs der ligger på mindre webhoteller er mere sårbare end blogs der ligger hos store serverfarme.
  • Lav backups af dit indhold

Her lidt mere om e-sikkerhed
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar