<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d7301444820124522035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Ugens borgerlige babe - Michelle Malkin

Hverken frådende imamer, brændende ambassader eller en fatwa imod danske bloggere kan holde mig fra det ugentlige indslag ugens borgerlige babe.

Denne uge: Michelle MalkinDen populære amerikanske kommentator, blogger, forfatter og politiske kommentator har været en af ytringsfrihedens og Danmarks helt store støtter på det seneste.
Hun har på sin blog gjort det som mange amerikanske medier har fejlet i nemlig at tage stilling til fordel for ytringsfriheden og imod islamisternes angreb på samme.

Så fik jeg samtidigt også gjort op med ondsindede rygter om at jeg kun giver titlen som ugens borgerlige babe til blondiner ;)

og nu tilbage til Superbowl :D
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar